top of page
gkDsWnVcQbeWeTm9CkQow_thumb_3fd0-2560x1920.jpeg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk hieronder onze condities voor onze wijnwinkel

B.BRUT VOORWAARDEN

1.Elke verkoop, consignatie, levering en/of uitvoering van producten vanwege bbrut.com, hierna Maison B.BRUT genoemd, is overeengekomen en aanvaard volgens hiernavolgende voorwaarden, bbrut.com is in geen enkel opzicht gebonden door de verkoops- en/of leveringsvoorwaarden van de klant die haar niet tegenstelbaar zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende overeenkomst. 


 

2.Alle voorstellen, catalogi, brochures en inlichtingen verstrekt door bbrut.com en overgebracht aan de klant, maken geen offerte uit en zijn geenszins bindend. De offertes die het voorwerp uitmaken van een bindend bestek/aanbod zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij voor koersschommelingen of indien uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien, bbrut.com is slechts gebonden aan deze offertes als de bestelling van de klant, haar binnen de voormelde termijn bereikt. 


 

3.Bij verkoop zijn de door Maison B.BRUT leveringstermijnen louter informatief en geenszins bindend. Ongeacht de bestemming van de producten worden de terbeschikkingstelling ervan geacht te hebben plaatsgevonden tijdens levering of afhaling van de goederen van bbrut.com. De risico- overdracht is voltrokken vanaf deze terbeschikkingstelling. De verzending van de koopwaar gebeurt derhalve op risico van de koper. Maison B.BRUT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de levering ten gevolge van onjuiste en/of onvoldoende inlichtingen van de klant, foutieve en/of laattijdige leveringen door de producent en/of distributeur, stakingen, oorlog, sabotage, water- en/of brandschade, werkpanne, ... enz. 


 

4.De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen wordt voltrokken door de volledige betaling van de prijs der goederen, tenzij de klant nog vervallen facturen heeft openstaan van goederen of, diensten welke eerder werden verstrekt door Maison B.BRUT. ln dat geval wordt de eigendomsoverdracht uitgesteld totdat de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde vervallen bedragen. Bij gebreke aan betaling is Maison B.BRUT gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling de goederen terug te eisen en over te gaan tot vaststelling van de verbreking van de verkoop, onafgezien haar aanspraken op schadevergoeding dewelke minimaal wordt vastgesteld op 60% van de gefactureerde waarde, dit onder voorbehoud van het recht van bbrut.com het bewijs van een hogere schade te voorzien. De klant verbindt zich ertoe om, tot de volledige betaling van de prijs van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, ze te verkopen en er de identificatie van te verwijderen of te wijzigen, ze in onderpand te geven of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde. 


 

5.De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de klant op het ogenblik van de ontvangst van de goederen.
Elke klacht in verband met een niet conforme levering en/of zichtbare gebreken dient te worden vermeld op de leveringsbron en /of transportdocumenten en te worden bevestigd aan Maison B.BRUT binnen de drie dagen vanaf de levering. Klachten buiten deze termijn zijn niet tegenstelbaar aan bbrut.com. Getransformeerde goederen waarover de klant beschikt worden geacht door hem aanvaard te zijn. Retourzendingen van geleverde goederen worden slechts aanvaard indien bbrut.com deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform haar instructies. 

 

6.Maison B.BRUT wordt niet aansprakelijk geacht voor inbreuk op contracten afgesloten met andere leveranciers, of contracten die gesloten zijn met brouwerijen, waarbij exclusiviteit van afname vereist is door de brouwerij. Alle rechtshandelingen, inbreuken en verantwoordelijkheid, ligt hierbij de klant en niet bij Maison B.BRUT. Wij worden niet verantwoordelijk geacht voor kosten en boetes die opgelegd worden door de leveranciers of brouwerijen of dergelijke.

 

7.Maison B.BRUT waarborgt de door haar verkochte en geleverde goederen tegen fabricage fouten en/of functionele gebreken, in de mate dat deze door haar producent zijn gewaarborgd. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/ of schade die het gevolg zijn van: 

 

  • elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de uitrusting anders dan volgens de technische specificaties van de fabrikant zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en/of in het algemeen, het verkeerdelijk en/of abusievelijk gebruik ervan. 

  • elke interventie, regeling herstelling of soortelijke praktijken in verband met productie uitgevoerd door éénieder die daartoe niet werd erkend door de producent.

  • elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen of weerkundige rampen. 

  • elke daad of schade toebrengende fout veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de klant zelf en /of zijn aangestelde en/of derden.

  •  elke schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco gebeurt. 


 

8.Afstand van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst gebeurt steeds en enkel na de uitdrukkelijke verwijzing naar het betreffende artikel en is slechts geldig na schriftelijk akkoord door Maison B.BRUT. Het zal in geen geval mindere geldigheid van het overige deel van deze overeenkomst om gelijk welke reden ook tot gevolg hebben. Aldus blijven alle andere bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst rechtsgeldig en van kracht. 


 

9.Bij bestelling van Maison B.BRUT wordt de klant geacht de voorwaarden van bbrut.com te respecteren en de firma de verwittigen wanneer men geen afname niet meer wenst te bekomen. Indien dit niet gebeurd, kan Maison B.BRUT een schadevergoeding vragen.

 

10.Alle facturen zijn contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De betaling geschiedt op de maatschappelijk zetel van Maison B.BRUT hetzij tegen kwijting door storting of overschrijving op haar bankrekening. Bij gebreke aan de betaling op de vervaldag van de factuur is het bedrag en/of nog te betalen saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar te vermeerderen met een verwijlintrest aan 3 % per maand en onverminderd een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 100€ voor extra administratiekosten, incasso,.. enz. Niet betaling van de facturen op de vervaldag verschaft Maison B.BRUT het recht om elke levering, elke verhuring, elke dienstverlening stop te zetten met aansprakelijkheid voor de klant voor alle daaruit ontstane schade. 


 

11.Ook wordt er rekening gehouden met een niet-concurrentiebeding tussen klant en Maison B.BRUT. Dit geldt voor een periode van 6 maanden. In deze periode mag de klant niet bij een andere leverancier, gelijkaardige of dezelfde producten afnemen, die door Maison B.BRUT zijn geleverd, of door Maison B.BRUT zijn afgenomen bij nieuwe leverancier. Anders wordt er per afgenomen fles, gedurende een periode van 6 maanden, een boete opgelegd, voor zowel klant als leverancier. De boete wordt gelijkgesteld aan het 30% van winstverlies en 30% van omzetverlies, berekend op een periode van 6 maanden. Dit houdt in dat er een exclusiviteit geldt voor producten zoals onze wijnen op inox vaten, huiswijnen (merk), …

 

12.De contractuele relatie tussen Maison B.BRUT en zijn klant wordt beheerd door de Belgische wetgeving. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van Brugge of de Rechtbanken van Kortrijk.

bottom of page